Regulaminy


Regulamin korzystania z serwisu e-learningowego ESA

obowiązujący od dnia 20.11.2020 roku

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Serwis e-learningowy ESA (Edukacyjnej Sieci Antysmogowej), dostępny pod adresem www.edu-esa.nask.pl (dalej: „Serwis”) prowadzony jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: „Właściciel”).

 2. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu e-learningowego ESA (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady rejestracji Użytkowników i otrzymywania przez nich dostępu do Treści Edukacyjnych, możliwości i obowiązki korzystających oraz informacje dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności.

 3. Definicje:

  1. Użytkownik – użytkownik typu nauczyciel, który uzyskał możliwość korzystania z Serwisu w zakresie określonym Regulaminem, w tym dostęp do Treści Edukacyjnych tam zawartych; Użytkownikiem może pozostawać wyłącznie osoba będąca nauczycielem w szkole, która zawarła z Właścicielem stosowną umowę dotyczącą ESA;

  2. Użytkownik Uczeń – użytkownik typu uczeń, który uzyskał możliwość korzystania z Serwisu w wyniku działań Użytkownika, w zakresie określonym Regulaminem, w tym dostęp do Treści Edukacyjnych tam zawartych; Użytkownik Uczeń może być wyłącznie uczniem szkoły, w której nauczycielem pozostaje Użytkownik;

  3. Użytkownik Serwisu – Użytkownik albo Użytkownik Uczeń;

  4. Konto Użytkownika, Konto – konto w Systemie identyfikowane zestawem danych zawierających m.in. imię, nazwisko, login oraz adres e-mail jednoznacznie identyfikujących Użytkownika i umożliwiające korzystanie z Serwisu w zakresie określonym Regulaminem, w tym zawartych w nim Treści Edukacyjnych;

  5. Konto Użytkownika Ucznia – anonimowe konto w systemie, oznaczone wyłącznie loginem, umożliwiające korzystanie z Serwisu w zakresie określonym Regulaminem, w tym z zawartych w nim Treści Edukacyjnych;

  6. Grupa Uczniów – element Systemu tworzony przez Użytkownika, celem umożliwienia Użytkownikom Uczniom dostępu do Systemu;

  7. Login - unikalny ciąg znaków przypisany do Konta Użytkownika Ucznia, albo unikalny ciąg znaków podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta, umożliwiający razem z Hasłem zalogowanie do Serwisu;

  8. Hasło – ciąg znaków podany przez Użytkownika albo Użytkownika Ucznia podczas odpowiedniego procesu zakładania konta i łącznie z loginem autoryzujący go w procesie logowania;

  9. Treści Edukacyjne, Treści – materiały o charakterze edukacyjnym, związane z działalnością ESA, zamieszczone w Serwisie, mające postać multimedialną lub będące innymi dokumentami elektronicznymi (np. strony WWW, obrazy, pliki PDF, wideo, dźwiękowe, Flash oraz wszelkie inne tego typu zasoby);

  10. Kurs – wyodrębniona część Treści tworząca spójną całość pod względem merytorycznym oraz graficznym;

  11. Certyfikat – dokument elektroniczny w formacie PDF potwierdzający udział Użytkownika w Kursie generowany po spełnieniu warunków ukończenia Kursu;

 4. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie Użytkownicy i Użytkownicy Uczniowie. Konta Użytkowników generowane są w oparciu o dane przekazane na podstawie umowy dotyczącej ESA zawartej przez Właściciela ze szkołą zatrudniającą nauczyciela, który ma uzyskać status Użytkownika. Konta Użytkowników Uczniów generowane są automatycznie w wyniku działań w Systemie podjętych przez Użytkowników, w szczególności w wyniku utworzenia Grup Uczniów.

 5. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie (rozpoczęcie) korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik Serwisu, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Właściciel oświadcza, że Serwis jest stworzony i modernizowany wedle najlepszej wiedzy Właściciela, z należytą starannością.

 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń Użytkowników Serwisu, ani łącz internetowych, z których korzystają, skutkujące brakiem możliwości poprawnego korzystania z Serwisu, jak również za skutki nieprzestrzegania przez Użytkowników wymagań technicznych korzystania z Serwisu.

 8. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników Serwisu jest całkowicie nieodpłatne. Właściciel nie pobiera żadnych opłat w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z niego na zasadach określonych w Regulaminie.

 9. Właściciel dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych. Właściciel nie gwarantuje aktualności danych zawartych w Serwisie, ani nie udziela gwarancji co do ich przydatności do jakichkolwiek celów, w szczególności celów komercyjnych.

§ 2. [Rejestracja w Serwisie i uzyskiwanie dostępu do Treści Edukacyjnych]

 1. Założenie konta i jego aktywacja jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Użytkownika Serwisu.

 2. Dostęp do Kursów i innych Treści Edukacyjnych jest możliwy po zalogowaniu się do Serwisu. Dostęp Użytkowników Uczniów, w ramach Grupy Uczniów, możliwy jest jedynie w zakresie w jakim dostęp taki udostępnił im odpowiedni Użytkownik.

 3. Użytkownik uzyskuje możliwość udostępniania danego Kursu Użytkownikom Uczniom po uzyskaniu Certyfikatu ukończenia takiego Kursu przez Użytkownika.

§ 3. [Prawa i obowiązki Użytkownika]

 1. Użytkownik ma możliwość dostępu do Serwisu, w tym zawartych w nim Treści Edukacyjnych, pod warunkiem, że korzystanie będzie odbywało się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Użytkownik ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas zakładania konta, uzyskiwania Dokumentu Potwierdzającego ukończenie Kursów w postaci Certyfikatu po spełnieniu warunków określonych w Serwisie, usunięcia konta z Serwisu. Po usunięciu konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z Treści Edukacyjnych.

 3. Użytkownik Uczeń ma możliwość usunięcia konta z Serwisu. Po usunięciu konta Użytkownik Uczeń traci możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z Treści Edukacyjnych.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych podczas zakładania i aktualizacji konta, niezwłocznej aktualizacji danych osobowych, gdy ulegną one zmianie.

 5. Każdy Użytkownik Systemu ma obowiązek bezpiecznego przechowywania swojego Loginu oraz Hasła i nieudostępniania ich osobom trzecim, zachowywania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i netykiety w trakcie korzystania z Serwisu oraz przestrzegania innych postanowień Regulaminu.

 6. Użytkownik Serwisu nie może uzyskiwać dostępu do Serwisu i Treści w sposób inny, niż opisany w Regulaminie, świadomie lub nieświadomie destabilizować działania Serwisu np. poprzez próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich do ataków na Serwis lub w celu dostępu do Treści. Użytkownik Serwisu nie może ingerować w Treści Edukacyjne, w tym w razie ich skopiowania, w szczególności nie powinien zmieniać takich treści, ani ich uzupełniać, czy kompilować lub w inny sposób łączyć z innymi materiałami lub informacjami.

 7. Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać lub udostępniać Treści Edukacyjnych zawartych w Serwisie do celów innych niż działania edukacyjne prowadzone w szkole, która zawarła z Właścicielem stosowną umowę dotyczącą ESA.

 8. Użytkownik Uczeń nie może rozpowszechniać, ani udostępniać Treści Edukacyjnych zawartych w Serwisie. Użytkownik Uczeń nie może kopiować Treści do celów innych niż zapoznanie się z wiedzą w nich zawartą.

 9. Użytkownik nie może wykorzystywać możliwości oferowanych przez Serwis w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Właściciela.

§ 4. [Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Właściciela Serwisu]

 1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom Serwisu w Serwisie są chronione prawem, w szczególności prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców lub odpowiednich podmiotów dysponujących majątkowymi prawami autorskimi. Bez pisemnej zgody Właściciela materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane, ani powielane w zakresie innym niż wskazano wprost w Regulaminie.

 2. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności Serwisu, jego prawidłowego działania oraz aktualności i poprawności merytorycznej zamieszczonych w nim Treści Edukacyjnych.

 3. Właściciel, z uwzględnieniem § 6 ust. 3, nie odpowiada za żadne szkody, które mógłby ponieść lub poniósł Użytkownik Serwisu lub ktokolwiek inny, związane z użytkowaniem Serwisu, w szczególności wynikłe z:

  1. nieprawidłowego działania Serwisu lub jego niedostępności np. spowodowanej awariami, przerwami technicznymi, utratą przesyłanych danych lub działaniem siły wyższej;

  2. błędów, w tym błędów i nieścisłości merytorycznych, niejasności, braków lub nieaktualnych informacji zawartych w Treściach Edukacyjnych, które mogłyby wprowadzić w błąd Użytkownika Serwisu lub inne osoby;

  3. nieprzestrzegania przez Użytkowników Serwisu zasad współżycia społecznego i netykiety, w tym wypowiedzi obraźliwe, naruszające dobra osobiste Użytkowników Serwisu oraz podmiotów trzecich;

  4. innych niedozwolonych i bezprawnych działań Użytkowników Serwisu lub podmiotów trzecich, w szczególności niezgodnego z Regulaminem rozpowszechniania, powielania lub ingerowania w treść Treści Edukacyjnych;

  5. udostępnienia z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu Loginu i/lub Hasła podmiotom trzecim.

 4. Właściciel nie będzie uczestniczył w ewentualnych sporach między Użytkownikami Serwisu lub między Użytkownikami Serwisu i podmiotami trzecimi.

 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik Serwisu narusza obowiązujące zasady, w szczególności narusza dobra osobiste Właściciela, ma on prawo do podjęcia wszystkich przewidzianych przez prawo kroków, łącznie z wystąpieniem na drogę sądową.

 6. Właściciel ma prawo do usuwania, bez powiadamiania, kont Użytkowników Serwisu naruszających Regulamin oraz podjęcia innych kroków uniemożliwiających im ponowny dostęp do Serwisu, a także zawieszania kont w Systemie w wypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia takich naruszeń.

§ 5. [Ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157.

 2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik Serwisu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść dokumentu Polityka prywatności, której aktualne brzmienie dostępne jest na stronie internetowej  https://www.edu-esa.nask.pl/regulamin.

 3. NASK - PIB wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Serwisu, z wykorzystaniem adresu e-mail:  inspektorochronydanych@nask.pl .

§ 6. [Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego .

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego .

 3. Właściciel jest uprawniony, bez podawania przyczyn ani wyjaśnień, do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w Serwisie, Regulaminie oraz Treściach, w szczególności do usuwania Treści, ich dodawania, zmieniania, a także do czasowego lub całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu . W wypadku wykonania działań wskazanych w niniejszym ustępie, Użytkownikom Serwisu, ani innym osobom, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tym związane .

 4. Całkowita odpowiedzialność Właściciela związana z funkcjonowaniem Serwisu ogranicza się wyłącznie do szkód spowodowanych przez Właściciela umyślnie . Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy przypadków, w których powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają wprost zastosowania innego reżimu odpowiedzialności .

 5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Użytkownikiem Serwisu lub jakąkolwiek inną osobą, która uzyskała do niego dostęp a Właścicielem jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Właściciela .

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Serwisu .

 7. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wprowadza się poprzez opublikowanie przez Właściciela na stronach internetowych Serwisu lub w Serwisie, takich zmian lub aktualnego brzmienia niniejszego Regulaminu .

 8. W wypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu i zawartych w nim Treści .

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU E-LEARNINGOWEGO EDUKACYJNEJ SIECI ANTYSMOGOWEJ (ESA)

Serwis e-learningowy ESA (dalej: Serwis) jest udostępniany Uczestnikom Projektu badawczo-edukacyjnego Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (dalej: Projekt ESA) przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB). NASK-PIB umożliwia rejestrację i korzystanie z Serwisu użytkownikom: nauczycielom, koordynatorom lub innym osobom kontaktowym wskazanym przez szkołę będącą Uczestnikiem Projektu ESA.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : iod@nask.pl.

W ramach udostępniania Serwisu NASK-PIB przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest realizacja zadań w ramach Projektu ESA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz Umowy zawartej z Uczestnikiem Projektu ESA (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); zakres danych osobowych niezbędny do zalogowania się i korzystania z Serwisu to: imię, nazwisko, adres e-mail, dane szkoły, którą reprezentuje nauczyciel w związku z zawartą przez szkołę umową dotyczącą ESA.

NASK-PIB może też przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego w ramach projektów realizowanych przez NASK-PIB (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach marketingu bezpośredniego prowadzona jest m.in. wysyłka materiałów informacyjnych na wskazany przez Uczestnika Projektu ESA adres e-mail. W celu złożenia rezygnacji z otrzymywania takich informacji należy napisać do NASK na adres e-mail: kontakt@esa.nask.pl.

Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być udostępnione przez NASK-PIB podmiotom świadczącym NASK-PIB usługi teleinformatyczne, promocyjne, prawne, pocztowe i inne, związane z obsługą Serwisu oraz organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez okres udziału w Projekcie ESA oraz korzystania z Serwisu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Uczestnik Projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Umowy zawartej przez Uczestnika Projektu ESA z NASK-PIB.

NASK-PIB nie wykorzystuje danych osobowych użytkowników Serwisu do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania w rozumieniu RODO.